Webdanmuji

项目:Webdanmuji

开发者:队长,Cabbagelol

进度:30%

Webdanmuji项目依赖在弹幕姬,起名为网页弹幕姬,通过同一局域网下使用移动设备访问页面查阅弹幕;网页弹幕姬包含弹幕查看以及统计功能。